True Diamond

Upotreba kolačića na sajtu

Ovaj dokument sadrži informacije za Korisnika o tehnologijama koje pomažu sajtu da ostvari dolenavedene ciljeve. Te tehnologije omogućavaju Vlasniku pristup i čuvanje informacija (na primer, korišćenjem kolačića) ili korišćenje resursa (na primer pokretanjem skripta) na Korisnikovom uređaju dok se ostvaruje interakcija sa ovom aplikacijom. 

Da pojednostavimo, sve slične tehnologije u ovom dokumentu se nazivaju „alatke za praćenje („Trackers“) – osim ako ne postoji drugi razlog da se definišu drugačije.
Na primer, dok se kolačići mogu koristiti na pretraživačima na kompjuteru i mobilnom telefonu, bilo bi netačno govoriti o kolačićima u kontekstu aplikacija na mobilnom telefonu, budući da su oni sistem za praćenje u pretraživaču. Iz tog razloga, u okviru ovog dokumenta, izraz Kolačići se koristi samo tamo gde se izričito odnosi na određen tip alatke za praćenje.

Za neke od svrha za koje se alatke za praćenje koriste možda će biti potrebna saglasnost Korisnika. Svaki put kada Korisnik da saglasnost, on istu može slobodno povući u bilo kom trenutku prateći uputstva u ovom dokumentu.

Ovaj sajt koristi alatke za praćenje kojima upravlja direktno vlasnik (tzv. alatke za praćenje prve strane) i alatke za praćenje koji omogućavaju usluge koje pružaju treće strane (tzv. alatke za praćenje treće strane). Osim ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu, pružaoci usluga-treće strane mogu pristupiti alatkama za praćenje kojima oni upravljaju.
Period važenja i isteka kolačića i drugih sličnih alata za praćenje može da varira u zavisnosti od roka koji je odredio Vlasnik ili provajder. Neki od njih ističu kada korisnik završi sa pregledanjem sesije. 

Pored onoga što je navedeno u opisu svake od dole navedenih kategorija, Korisnici mogu pronaći preciznije i ažurirane informacije u vezi sa detaljima roka važenja, kao i sve druge relevantne informacije – kao što je prisustvo drugih alatki za praćenje – u povezanim politikama privatnosti odgovarajućih dobavljača trećih strana ili kontaktiranjem vlasnika.

Aktivnosti koje su strogo potrebne za funkcionisanje ovog veb-sajta i pružanje usluge 

Ovaj veb-sajt koristi tzv. „tehničke“ kolačiće i druge slične alatke za praćenje kako bi mogao da obavi radnje koje su strogo neophodne za funkcionisanje za rad i pružanje usluge. 

Druge aktivnosti koje uključuju alatke za praćenje 

Merenje

Ovaj veb-sajt koristi alatke za praćenje kako bi izmerio saobraćaj i analizirao ponašanje korisnika sa ciljem unapređenja Usluge. 

  • Analitika

Usluge sadržane u ovom odeljku omogućavaju Vlasniku da prati i analizira veb saobraćaj i mogu se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google Analytics

Google analitika je usluga veb analize koju pruža Google LLC ili Google Ireland Limited, u zavisnosti od lokacije sa koje se pristupa ovoj aplikaciji („Google“). Google koristi prikupljene podatke da prati i ispituje korišćenje ove aplikacije, priprema izveštaje o njenim aktivnostima i deli ih sa drugim Google uslugama.

Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase svoje sopstvene reklamne mreže.

Lični podaci koji se obrađuju: Kolačići i Podaci o korišćenju.

Mesto obrade podataka: SAD – Privacy Policy – Opt Out; Irska – Privacy Policy – Opt Out.

  • Anonomne analitičke usluge

Usluge sadržane u ovom odeljku omogućavaju Vlasniku da, korišćenjem alatki za praćenje trećih strana, prikuplja podatke i upravlja analitikom u anonimnom obliku.

Google Analytics sa anonimnom IP

Google analitika je usluga veb analize koju pruža Google LLC ili Google Ireland Limited, u zavisnosti od lokacije sa koje se pristupa ovoj aplikaciji („Google“). Google koristi prikupljene podatke da prati i ispituje korišćenje ove aplikacije, da priprema izveštaje o njenim aktivnostima i deli ih sa drugim Google uslugama.

Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase svoje sopstvene reklamne mreže.

Ova integracija Google analitike čini vašu IP adresu anonimnom. Funkcioniše tako što skraćuje IP adrese korisnika unutar zemalja članica Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima cela IP adresa će biti poslata na Google server i skraćena u SAD.

Lični podaci koji se obrađuju: Kolačići i Podaci o korišćenju.

Mesto obrade podataka: SAD – Privacy Policy – Opt Out; Irska – Privacy Policy – Opt Out..

Targetiranje i oglašavanje

Ovaj veb-sajt koristi alatke za praćenje kako bi isporučio personalizovani marketinški sadržaja koji se zasniva na ponašanju korisnika i da bi upravljao, prikazao i pratio oglase.

Neke od usluga oglašavanja koje koristi Vlasnik potpadaju pod Okvir  za transparentnost i saglasnost IAB, inicijativu koja olakšava implementaciju odgovorne prakse privatnosti u industriji digitalnog oglašavanja – pružajući korisnicima bolju transparentnost i kontrolu nad načinom na koji se njihovi podaci koriste u svrhe praćenja oglašavanja. Korisnici mogu da prilagode podešavanja oglašavanja u bilo kom trenutku tako što će pristupiti panelu sa podešavanjima oglasa iz obaveštenja o kolačićima ili putem relevantnog linka u ovoj aplikaciji.

Ova aplikacija je deo IAB-ovog okvira za transparentnost i saglasnost i usklađena je sa njegovim specifikacijama i smernicama. Ova aplikacija koristi iubenda (identifikacioni broj 123) kao platformu za upravljanje pristankom.

 

Kako upravljati podešavanjima i dati odnosno povući saglasnost

Postoje različiti načini da upravljate postavkama u vezi sa alatkom za praćenje kao i da date i povučete saglasnost, gde je to relevantno:

Korisnici mogu da upravljaju podešavanjima vezanim za alatke za praćenje direktno u okviru sopstvenih podešavanja uređaja, na primer, tako što će sprečiti upotrebu ili skladištenja alatke za praćenje.

Pored toga, kad god se alatka zap praćenje koristi nakon date saglasnosti, Korisnici mogu dati ili povući takvu saglasnost u okviru podešavanja u obaveštenju o kolačićima ili ažuriranjem tih podešavanja u skladu sa odgovarajućim vidžetom za podešavanje saglasnosti, ako je dostupan.

Takođe je moguće, preko odgovarajućih funkcija pretraživača ili uređaja, izbrisati prethodno uskladištene alatke za praćenje, uključujući i one koji se koriste za memorisanje prvobitne saglasnosti korisnika.

Druge alatke za praćenje u lokalnoj memoriji pretraživača mogu se obrisati brisanjem istorije pregledanja.

Kada je reč o bilo kojim alatkama za praćenje trećih strana, Korisnici mogu upravljati svojim izborima i povući svoju saglasnost preko linka za odustajanje (tamo gde je navedena), korišćenjem sredstava navedenih u politici privatnosti treće strane ili kontaktiranjem treće strane.

Pronalaženje podešavanja Tracker-a

Korisnici mogu, na primer, da pronađu informacije o tome kako da upravljaju kolačićima u najčešće korišćenim pretraživačima na sledećim adresama:

Korisnici takođe mogu da upravljaju određenim kategorijama alatki za praćenje koji se koriste u mobilnim aplikacijama tako što će se isključiti koristeći odgovarajuća podešavanja uređaja, kao što su podešavanja oglašavanja uređaja za mobilne uređaje, ili podešavanja praćenja uopšte (Korisnici mogu da otvore podešavanja uređaja i potraže odgovarajuće podešavanje).

Kako isključiti oglašavanje zasnovano na interesovanjima

Bez obzira na gore navedeno, Korisnici mogu da prate uputstva koja su dala YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (SAD) i Digital Advertising Alliance (SAD), DAAC (Kanada), DDAI  (Japan) ili drugi slični servisi. Takve inicijative omogućavaju korisnicima da izaberu svoje željene postavke praćenja za većinu alata za oglašavanje. Vlasnik stoga preporučuje da korisnici koriste ove resurse pored informacija datih u ovom dokumentu.

Digital Advertising Alliance nudi aplikaciju pod nazivom AppChoices koja pomaže korisnicima da kontrolišu oglašavanje zasnovano na interesovanjima u mobilnim aplikacijama.

 

Vlasnik i lice ovlašćeno za kontrolu podataka 

True Diamond Perfume d.o.o., Cara Dušana 76/49
21000 Novi Sad, Srbija

Imejl vlasnika: truediamondperfume@gmail.com

Budući da vlasnik ne može u potpunosti da kontroliše korišćenje programa za praćenje trećih strana kroz ovu aplikaciju, svaka posebna upućivanja na alatke za praćanje trećih strana treba da se smatraju indikativnim. Da bi dobili potpune informacije, od korisnika se ljubazno traži da konsultuju politiku privatnosti odgovarajućih usluga trećih strana navedenih u ovom dokumentu.

S obzirom na objektivnu složenost koja okružuje tehnologije praćenja, korisnici se podstiču da kontaktiraju vlasnika ukoliko žele da dobiju dodatne informacije o korišćenju takvih tehnologija od strane ove aplikacije.

 

Definicije i pravne reference

Lični podaci (ili Podaci)

Svaka informacija koja direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama — uključujući lični identifikacioni broj — omogućava identifikaciju ili mogućnost identifikacije fizičkog lica.

Podaci o upotrebi

Informacije koje se automatski prikupljaju putem ove aplikacije (ili usluga trećih strana koje se koriste u ovoj aplikaciji), koje mogu uključivati: IP adrese ili imena domena računara koje koriste Korisnici ove aplikacije, URI adrese (Jedinstveni identifikator resursa), vreme zahteva, metod koji se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličina datoteke primljene kao odgovor, numerički kod koji ukazuje na status odgovora servera (uspešan ishod, greška, itd.), zemlju porekla, karakteristike pretraživača i operativnog sistema Korisnika, različite detalje o vremenu po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici u okviru aplikacije) i detalje o putanji koju prati u aplikaciji sa posebnim osvrtom na redosled posećene stranice i drugi parametri o operativnom sistemu uređaja i/ili IT okruženju korisnika.

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju koji se, osim ako nije drugačije naznačeno, poklapa sa subjektom podataka.

Subjekt podataka

Fizičko lice na koje se lični podaci odnose.

Organ zadužen za obradu podataka 

Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, kao što je opisano u ovoj politici privatnosti.

Kontrolor podataka (ili Vlasnik)

Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji, sam ili zajedno sa drugima, utvrđuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka, uključujući mere bezbednosti koje se odnose na rad i korišćenje ove aplikacije. Kontrolor podataka, osim ako nije drugačije naznačeno, je vlasnik ove aplikacije.

Ova aplikacija

Način na koji se prikupljaju i obrađuju Lični podaci Korisnika.

Usluga

Usluga koju pruža ova aplikacija kako je opisano u odgovarajućim uslovima (ako je dostupno) i na ovom sajtu/aplikaciji.

Evropska unija (ili EU)

Osim ako nije drugačije naznačeno, sve reference koje se u ovom dokumentu navode na Evropsku uniju uključuju sve sadašnje države članice Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora.

Kolačići

Kolačići su alatke za praćenje koje se sastoje od malih skupova podataka uskladištenih u pretraživaču korisnika.

Alatka za praćenje (Tracker)

Alatka za praćenje označava bilo koju tehnologiju – npr. kolačiće, jedinstvene identifikatore, veb tačkice, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju – koja omogućava praćenje korisnika, na primer pristupanjem ili čuvanjem informacija na korisnikovom uređaju.

Pravne informacije

Ova izjava o privatnosti je pripremljena na osnovu odredbi više zakona, uključujući čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na ovu aplikaciju, ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu.

Poslednje ažuriranje: 21. novembar 2019

iubenda hostuje ovaj sadržaj i prikuplja Lične podatke koji su strogo neophodni da bi se ova usluga pružila.